Ο ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά τη δημιουργία του ο ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ετοιμάζεται να «ντεμπουτάρει» στις οθόνες των υπολογιστών νοσοκομείων, ΔΥΠΕ και Υπουργείου Υγείας. Είναι δε ο ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ένα ολοκληρωμένο (και πληρωμένο) ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής νοσοκομειακών δεδομένων (κόστους, χρησιμοποιούμενων πόρων και παραγόμενου έργου), μαζί με 20 δείκτες αποδοτικότητας. Η εφαρμογή λειτουργεί σε περιβάλλον Web, και επιτρέπει στις τρεις διοικητικές βαθμίδες να έχουν άμεση εποπτεία και έλεγχο της αποδοτικότητας όλων των δημόσιων νοσοκομείων. Το έργο , προϊόν δύο Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων, πληρώθηκε και παραλήφθηκε το 2006, παρουσιάσθηκε στον κ. Αβραμόπουλο μόλις ανέλαβε και είχε την τύχη όλων των έργων που παραγγέλθηκαν από τον προκάτοχό του. Αν είχε λειτουργήσει, πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά σήμερα. Ως μία πρώτη δόση ενημέρωσης, δημοσιεύω στη συνέχεια μία περιγραφή και το χρονικό της ανάθεσης και κατασκευής του Έργου. Ελπίζω ο σημερινός Υπουργός να αποφασίσει την αξιοποίησή του.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΑΡΤΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Χρονικό της μελέτης

05/08/2005: Υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υγείας (κος Μελέτης Τζιαφέρης Ειδικός Γραμματέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων) και του Πανεπιστημίου Αθηνών για την ανάθεση στο εργαστήριο μας της «Μελέτης αξιολόγησης και ανασχεδιασμού Χάρτη Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
Χρονική διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες
Κόστος: € 100.000 συν ΦΠΑ
Παραδοτέα σύμφωνα με τη σύμβαση:
o Η Αξιολόγηση του (προγενέστερου) Ερωτηματολογίου του Υγειονομικού Χάρτη για τα Νοσοκομεία
o Διαμόρφωση προτάσεων για τη βελτίωση των ερωτηματολογίων και καθορισμός περιοδικότητας συλλογής των στοιχείων
o Αναλυτικός Μεθοδολογικός Οδηγός για την αποσαφήνιση των ζητούμενων δεδομένων
o Καθορισμός του θεωρητικού πλαισίου για τη μέτρηση της αποδοτικής και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομείων και δημιουργία ενός βασικού πυρήνα δεικτών
o Εκπαίδευση υπαλλήλων Νοσοκομείων και Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
07/03/2006: Κατάθεση όλων των παραδοτέων στη Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Υγείας, Α.Π:1150/07.03.06 (Στο διάστημα μεταξύ της σύμβασης και της κατάθεσης του συνόλου των παραδοτέων, είχαμε καταθέσει και τα επιμέρους παραδοτέα, στις ημερομηνίες που προβλέπονταν στη σύμβαση

05/05/2006: Υπογραφή του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Έργου από τους κ.κ Καραγιάννη Ιωάννη, Βλαχονικολέα Δημήτριο, Δάρρα Αθανάσιο και Τσάρκου Αλεξάνδρα

Το περιεχόμενο της μελέτης
Στην παραδοθείσα μελέτη έγινε προσπάθεια για τη δημιουργία ενός μεθοδολογικού πλαισίου για τη συγκέντρωση πρωτογενών στατιστικών δεδομένων, και, το κυριότερο, προτάθηκε ένα θεωρητικό πρότυπο ανάλυσης των δεδομένων με τη δημιουργία δεικτών οι οποίοι θα επέτρεπαν τη χάραξη Πολιτικής Υγείας βασισμένης στην επιστημονική ανάλυση με την αξιοποίηση και της εμπειρίας διεθνών Οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, η Ε.Ε (Eurostat) και ο ΠΟΥ.

Το Έργο είναι κύρια προσανατολισμένο στην κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της κεντρικής διοίκησης του υγειονομικού τομέα και σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη την υστέρηση που παρουσιάζουν οι προμηθευτές υγείας στην εφαρμογή των Πληροφοριακών Συστημάτων και στην υιοθέτηση του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου. Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των βασικών θεματικών ενοτήτων της μελέτης:
1. Η Αξιολόγηση του Ερωτηματολογίου του Υγειονομικού Χάρτη για τα Νοσοκομεία

Αξιολόγηση της έως σήμερα λειτουργίας του Υγειονομικού Χάρτη αναφορικά με τα στοιχεία των Νοσοκομειακών Μονάδων που έχουν ήδη συλλεχθεί. Η αξιολόγηση εστιάσθηκε στον αρχικό σχεδιασμό του ερωτηματολογίου, στα προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία συλλογής των πρωτογενών δεδομένων, στις χρονικές καθυστερήσεις που ενδεχομένως προκύπτουν από την ασάφεια στον καθορισμό των ζητούμενων στοιχείων, στην περιοδικότητα των ζητούμενων στοιχείων κλπ.

2. Ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου για τη συλλογή ενός ελαχίστου συνόλου δεδομένων και καθορισμός της περιοδικότητας συλλογής των στοιχείων

Στα πλαίσια αυτά αξιοποιήθηκε η διεθνής εμπειρία και η τεχνογνωσία (ΟΟΣΑ, World Health Organization, Eurostat, BASYS κτλ.) αναφορικά με την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων του υγειονομικού τομέα. Απώτερος στόχος ήταν η δημιουργία μιας πλήρους, αξιόπιστης και εύκολα ανανεώσιμης βάσης στατιστικών δεδομένων που να ανταποκρίνεται στις πληροφοριακές απαιτήσεις ενός συστήματος καταγραφής βασικών πληροφοριών, χρήσιμων για την άσκηση πολιτικής υγείας από την κεντρική και την περιφερειακή διοίκηση.

Στο πλαίσιο της μελέτης, διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για τη δομή ενός περιεκτικού ερωτηματολογίου, το οποίο περιέχει ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων του υγειονομικού τομέα τα οποία η κεντρική διοίκηση θα είναι σε θέση να επηρεάσει. Διευκρινίζεται ότι το προτεινόμενο αυτό εργαλείο δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως το πλήρες ανάπτυγμα ενός συνόλου αναλυτικών πληροφοριών που θα πρέπει να τηρούνται από τα νοσοκομεία για την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης στο μικροεπίπεδο του νοσοκομείου και για την παροχή χρηστικών πληροφοριών προς τους πολίτες. Το έργο ήταν προσανατολισμένο στην πλευρά της προσφοράς σε υπηρεσίες υγείας σε μακρο-επίπεδο.

Επιπρόσθετα καθορίστηκε η περιοδικότητα με την οποία θα πρέπει να συλλέγονται τα στοιχεία.

– Αναλυτικός μεθοδολογικός οδηγός για αποσαφήνιση των ζητούμενων δεδομένων
Κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης της βάσης δεδομένων, στην ηλεκτρονική φόρμα συλλογής στοιχείων, θα πρέπει να εμφανίζεται ένας πλήρης οδηγός για την αποσαφήνιση του περιεχομένου του κάθε ζητούμενου στοιχείου ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ομοιογένεια των στοιχείων και η μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα στη συλλογή τους ο οποίος και παραδόθηκε ολοκληρωμένος.
3. Καθορισμός του θεωρητικού πλαισίου για τη μέτρηση της αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομείων και δημιουργία ενός «Βασικού Πυρήνα Δεικτών»

Δημιουργήθηκε ένας πλήρης μεθοδολογικός οδηγός με οδηγίες για την ανάπτυξη ενός βασικού πυρήνα άμεσα μετρήσιμων δεικτών (core indicators) με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, για την παρακολούθηση της αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων. Έγινε προσπάθεια ώστε οι δείκτες να στηρίζονται σε δεδομένα εναρμονισμένα με τις οδηγίες που έχουν δημοσιευθεί από διεθνείς φορείς και κατ’ επέκταση με τους δείκτες άλλων ευρωπαϊκών χωρών ώστε να είναι εφικτή, έστω και με ορισμένους περιορισμούς, η συγκριτική αξιολόγηση.

Για τη διαμόρφωση των παραπάνω δεικτών λήφθηκε υπόψη ο σημερινός τρόπος λειτουργίας των νοσοκομείων και η διαθεσιμότητα των στοιχείων καθώς και ο μελλοντικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη και την υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Ωστόσο, πέρα από την δημιουργία άμεσα «αξιοποιήσιμων» και εφικτών δεικτών, έχουν επισημανθεί και οι περιοχές στις οποίες θα πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια για συλλογή έγκυρων και αξιόπιστων στοιχείων, ουσιαστικών για την μέτρηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Advertisements

Ένα Σχόλιο to “Ο ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ”

  1. epatientgr Says:

    Αν ο ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ, δεν έχει ήδη απαξιωθεί λόγω τεχνολογικής προόδου και αχρηστίας επί πέντε χρόνια, άς εφαρμοσθεί, και βελτιώνεται στη συνέχεια…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: